Regulamin Wypożyczenia

REGUL AMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU 

1. Osoby uprawnione do korzystania ze Sprzętu

a.Do korzystania ze Sprzętu uprawniony jest Wypożyczający lub osoba wskazana w Umowie jako Osoba korzystająca ze sprzętu, które otrzymały instruktaż korzystania ze Sprzętu. Odbycie instruktażu potwierdza podpisana Umowa Wypożyczenia.

b.Do podpisania Umowy Wypożyczenia uprawniona jest wyłącznie osoba pełnoletnia.

c.Możliwe jest wypożyczenie Sprzętu do korzystania przez osobę niepełnoletnią na podstawie Umowy z jej rodzicem albo opiekunem prawnym; w takim przypadku w Umowie należy wskazać imię i nazwisko nieletniego; nieletni musi otrzymać instruktaż korzystania ze Sprzętu.

d.Zastrzega się, że ze sprzętu mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, sprawne fizycznie nie będące pod wpływem alkoholu jak również środków odurzających, oraz leków powodujących opóźnienie reakcji, jak również leków powodujących wzmożoną aktywność. Pracownik Wypożyczalni będzie uprawniony do odmowy wypożyczenia sprzętu osobie, która według Pracownika Wypożyczalni nie spełnia warunków określonych w zdaniu powyżej.

e.Ze względów bezpieczeństwa zastrzega się, że z poszczególnych rodzajów sprzętu nie mogą korzystać :

- deskorolki miejskie (Teslaboards City) – nieletni poniżej 10 roku życia, osoby o wadze poniżej 35 kg oraz o wadze powyżej 90 kg.

- deskorolki terenowe (Teslaboards Extreme) nieletni poniżej 12 roku życia, osoby o wadze poniżej 45 kg oraz o wadze powyżej 120 kg.

- deska surfingowa z napędem spalinowym (Jet serf) - nieletni poniżej 13 roku życia , osoby o wadze poniżej 45 kg oraz o wadze powyżej 90 kg

- kajak z napędem spalinowym (Jet Kajak) nieletni poniżej 13 roku życia, osoby o wadze poniżej 45 kg oraz o wadze powyżej 115 kg.

Obsługa Wypożyczalni będzie uprawniona do odmowy wypożyczenia sprzętu osobie, która według Pracownika Wypożyczalni nie spełnia warunków określonych powyżej.

2.Potwierdzenie tożsamości Wypożyczająceg o, kaucja

a.Warunkiem zawarcia Umowy jest łączne spełnienie poniższych warunków:

- potwierdzenie przez Wypożyczającego swojej tożsamości na zasadach określonych w  punkcie 2.b.,

-dokonanie zapłaty z góry za deklarowany czas wypożyczenia Sprzętu,  

jak również spełnienie jednego z dwóch następujących warunków: 

-pozostawienie w depozycie Wypożyczalni na czas wypożyczenia, dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)

-pozostawienie kaucji za wypożyczany Sprzęt w depozycie Wypożyczalni.  

Dokument oraz kaucja będą Wypożyczającemu niezwłocznie zwrócone ze zwrotem Sprzętu z chwilą regulowania zobowiązań wobec Wypożyczalni.

O warunkach zabezpieczenia Sprzętu na czas Wypożyczenia decyduje każdorazowo Pracownik Wypożyczalni.

b.Potwierdzenie tożsamości Wypożyczającego następuje poprzez okazanie przedstawicielowi wypożyczalni jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego oraz dodatkowo alternatywnie:

-drugiego dokumentu tożsamości,

-Prawa jazdy,

-co najmniej jednej karty kredytowej na nazwisko Wypożyczającego.

W przypadku wypożyczenia na odległość potwierdzenie tożsamości Wypożyczającego następuje poprzez przesłanie na adres mailowy Wypożyczalni podczas rejestracji dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem określonych w punkcie b. powyżej, wpłacenia kaucji za sprzęt oraz opłaty za zadeklarowany czas wypożyczenia z góry. Opłaty należy dokonać z  konta bankowego będącego własnością Wypożyczającego lub jego najbliższej rodziny posiadającej to samo nazwisko.

c.Wypożyczający będzie zobowiązany do pozostawienia Wypożyczalni dokumentu tożsamości oraz kaucji za każdą wypożyczoną sztukę sprzętu. Kaucja zabezpiecza zwrot Sprzętu a także należne opłaty za wypożyczenie oraz wierzytelności z tytułu utraty bądź uszkodzenia Sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą zwrotu Sprzętu w stanie nie noszącym śladów uszkodzeń większych, niż wynikające z normalnego użycia w wysokości przekazanej, o ile nie zachodzą podstawy do jej rozliczenia z należnymi opłatami. W przypadku uszkodzenia Sprzętu kaucja pozostaje w Wypożyczalni do momentu rozliczenia ewentualnej naprawy uszkodzonego sprzętu.

d.W przypadku Wypożyczających mających miejsce zameldowania lub zamieszkania poza Warszawą , terytorium RP lub wypożyczających więcej aniżeli jedną sztukę Sprzętu Wypożyczalnia może uzależnić zawarcie Umowy od przekazania pieniężnej kaucji zabezpieczającej w kwocie wyższej  niż zawarta w cenniku, odpowiedniej do wartości wypożyczanego Sprzętu. Kaucja zabezpiecza zwrot Sprzętu, a także należne opłaty za wypożyczenie oraz wierzytelności z tytułu utraty bądź uszkodzenia Sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą  zwrotu  Sprzętu  w  stanie  nie  noszącym  śladów  uszkodzeń  większych, niż wynikających z normalnego użycia w wysokości przekazanej, o ile nie zachodzą podstawy do jej rozliczenia z należnymi opłatami. W przypadku uszkodzenia Sprzętu kaucja pozostaje w Wypożyczalni do momentu rozliczenia ewentualnej naprawy uszkodzonego sprzętu.

3. Czas wyp ożyczenia i opłaty

a.Wypożyczalnia wydaje Wypożyczającemu sprzęt do używania na czas/okres zadeklarowany przez Wypożyczającego z zastrzeżeniem że wypożyczenie liczy się w jednostkach czasowych.

b.Ze względów technologicznych wypożyczalnia ustala maksymalny czas wypożyczenia godzinowego poszczególnego rodzaju Sprzętu i umieszcza go w poniższej tabeli .

Uwaga - tabela dotyczy wypożyczenia wyłącznie w siedzibie Wypożyczalni .

Czas wypożyczenia

 

 

Deska miejska

Deska miejska bambusowa

Deska terenowa

Kajak Jet

Deska serfingowa Jet

15 min- pierwsza jednostka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

30 min- druga jednostka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

1 h – trzecia jednostka

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

1 doba- czwarta jednostka

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Weekend dwie doby

– piąta jednostka *

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

*(zastrzega się że wypożyczenie na weekend jest limitowane ilością 5 motogodzin. Po przekroczeniu 5-ciu motogodzin Wypożyczający będzie zobowiązany do dopłaty Wypożyczalni za każdą przekroczoną motogodzinę według stawek obowiązujących w Wypożyczalni )

c.Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia.

d.Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w deklarowanym terminie wynikającym z Umowy.

e.Przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia skutkuje zobowiązaniem Wypożyczającego do zapłaty opłaty dodatkowej za każdą rozpoczętą minutę po przekroczeniu zadeklarowanego czasu wypożyczenia. Opłata dodatkowa będzie kalkulowana według stawki za wypożyczenie dzielonej  na ilość minut przypadających na daną jednostkę czasową.     

f.PopodpisaniuUmowyaprzedwydaniem Sprzętu Wypożyczający zobowiązanyjestwnieść z góry opłatęzazadeklarowanyczaswypożyczeniaorazpozostawićkaucjęlub odpowiednio dokument tożsamości za każdąsztukęwypożyczanego  sprzętu. O formie zabezpieczenia sprzętu poprzez pozostawienie przez Wypożyczającego kaucji lub dokumentu tożsamości decyduje pracownik Wypożyczalni.

g.W przypadku wypożyczenia Sprzętu na okres pełnej doby Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w ostatnim dniu wypożyczenia  najpóźniej do godziny, w której sprzęt został pobrany do wypożyczenia.

h.W przypadku wypożyczenia na odległość wypożyczenie jest możliwe wyłącznie na okres weekendu tj. sobotę i niedzielę. W przypadku dodatkowych dni wolnych graniczących z weekendem wypożyczenie może dotyczyć całego takiego okresu pod warunkiem  dokonania opłaty za każdą dodatkową dobę wypożyczenia. Kaucja oraz opłata za cały okres wypożyczenia musi być wniesiona z góry. Wypożyczenie w formie „na odległość” jest uwarunkowane dołączeniem do formularza Umowy Wypożyczenia dwóch skanów dokumentów tożsamości Wypożyczającego oraz potwierdzenia dokonania przelewu za wypożyczenie oraz kaucji za każdą sztukę wypożyczanego sprzętu dokonanego z konta bankowego Wypożyczającego. W przypadku chęci wypożyczenia większej ilości Sprzętu kaucja ulega zwiększeniu o każdy następny Sprzęt. W celu zrealizowania wysyłki Sprzętu przelew na konto Wypożyczalni musi być zaksięgowany najpóźniej w czwartek do godziny 14:30. W takim przypadku wysyłka następuje w czwartek a Wypożyczający otrzymuje wypożyczony sprzęt w piątek pomiędzy godziną 10-tą a 16-stą. Wypożyczający ma obowiązek odbioru Sprzętu w wyżej wskazanym terminie pod rygorem utraty możliwości wypożyczenia w terminie przez niego wskazanym. W przypadku nieodebrania Sprzętu w umówionym terminie wypożyczalnia będzie uprawniona do rekompensaty szkody wynikającej z braku możliwości korzystania ze sprzętu w okresie jego przesyłki i zamówionego korzystania w wysokości wynagrodzenia za okres zadeklarowanego korzystania. W takim przypadku Wypożyczalnia jest uprawniona do zaliczenia kwoty przekazanej tytułem wynagrodzenia  na poczet w/w rekompensaty. Kaucja zostanie zwrócona Wypożyczającemu na jego konto w dniu przybycia Sprzętu do Wypożyczalni. W przypadku niewpłynięcia kaucji w w/w terminie okres wypożyczenia przesunie się automatycznie na najbliższy kolejny weekend przypadający po dokonaniu wpłaty kaucji. W przypadku wypożyczenia „na odległość” Wypożyczający  będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki w obie strony w wysokości 40 PLN. Kwota powyższa będzie doliczona do kwoty za wypożyczenie. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt Wypożyczalni dokonując wydania kurierowi Wypożyczalni sprzętu następnego dnia tj. w poniedziałek od godziny 10-tej do godziny 16-stej w przypadku wypożyczenia na weekend, a w przypadku innego dnia kończącego wypożyczenie niż przypadający w niedzielę kolejnego dnia roboczego w tych samych godzinach. Wypożyczający jest zobowiązany umożliwić odbiór sprzętu przez Kuriera Wypożyczalni we wskazanej wyżej porze pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej obejmującej koszt przybycia Kuriera oraz kwoty za kolejny okres przetrzymania sprzętu liczony według zasad określonych w punkcie b powyżej do czasu zwrotu Sprzętu do Wypożyczalni.

i.Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji. 

j.Wypożyczalnia zastrzega, że nie dokonuje w ypożyczenia na odległość Sprzętu pływającego .

4.Warunki bezpiecznego korzystania ze Sprzętu

a.Sprzęt (Deskorolki) wyposażony jest w napęd elektryczny. Sprzęt (Kajaki i Deski serfingowe) wyposażone są  w silniki spalinowe. Z korzystaniem ze Sprzętu wiąże się ryzyko urazu lub uszkodzenia ciała, również w przypadku stosowania się do udzielonego instruktażu technicznego i reguł bezpieczeństwa, co niniejszym Wypożyczający lub/oraz Osoba Korzystająca ze Sprzętu przyjmuje do wiadomości.

b.Warunkiem korzystania  ze  Sprzętu  jest  otrzymanie  instruktażu  technicznego  korzystania ze  Sprzętu.  Instruktażu   udziela   przedstawiciel   Wypożyczalni.   Wypożyczający   przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy odbycia instruktażu Wypożyczalnia nie będzie zobowiązana do wypożyczenia sprzętu (nie dotyczy osób wcześniej korzystających którzy otrzymali instruktaż i są zarejestrowani w bazie danych „powerboadrs” jako osoby, które otrzymały instruktaż). Wypożyczający i Osoba korzystająca ze sprzętu zobowiązani są zgłosić jakiekolwiek wątpliwości lub trudności odnośnie korzystania ze Sprzętu. Niezgłoszenie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań do momentu zakończenia instruktażu będzie oznaczało, że instruktaż został udzielony w stopniu wystarczającym dla bezpiecznego korzystania ze Sprzętu i Wypożyczający lub Osoba korzystająca ze sprzętu nie może zgłaszać wobec Wypożyczalni jakichkolwiek roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w szczególności w sposób niezgodny z instruktażem.

c.Wypożyczający lub Osoba korzystająca ze sprzętu ma możliwość pozyskania dodatkowych informacji odnośnie zasad działania i kierowania  Sprzętem; Wypożyczający lub Osoba korzystająca ze sprzętu zobowiązani są zwrócić się o pozyskanie odpowiedniej informacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości z powyższym związanych.

d.W przypadku podejrzenia nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu rzutującego na bezpieczne korzystanie ze Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zaprzestania dalszego jego używania oraz natychmiastowego powiadomienia Pracowników Wypożyczalni.

e.Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający potwierdza i zobowiązuje się do przestrzegania zarówno przez siebie jak i  osobę korzystającą ze sprzętu wskazanych poniżej  reguł bezpieczeństwa:

f.Deskorolki z napędem elektrycznym:

-Podczas poruszania się na Deskorolce należy zachować szczególną ostrożność;

-Jazda jest dopuszczalna wyłącznie w kasku ochronnym,

-Obowiązek zachowania bezpiecznej prędkości jest niezależne od doświadczenia Wypożyczającego lub osoby korzystającej ze sprzętu w kierowaniu sprzętem. Prędkość poruszania się na Deskorolce musi być odpowiednia do warunków panujących na trasie przejazdu, w tym w szczególności do natężenia ruchu, rodzaju i jakości podłoża.

-Deska nie służy do poruszania się po drogach publicznych,

-Zakazane jest dalsze użytkowanie Deskorolki w przypadku ujawnienia jej wadliwości lub uszkodzenia, które choćby potencjalnie mogą rzutować na bezpieczeństwo Wypożyczającego lub Osoby korzystającej ze sprzętu

-Osoby nieletnie mogą korzystać z Deskorolki wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.

-Należy bezwzględnie stosować się do  zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi oraz zaleceń i porad udzielonych w czasie instruktażu technicznego.

-Akumulatory Deskorolki można ładować wyłącznie dostarczonym w zestawie zasilaczem. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości że próby naładowania akumulatora innym zasilaczem lub w inny sposób spowoduje jego uszkodzenie. W takim przypadku Wypożyczający zostanie obciążony kosztami naprawy Deskorolki.

-Deskorolki nie może użytkować więcej niż jedna osoba w tym samym czasie.

-Deskorolka nie służy do przewozu dzieci zwierząt oraz nie jest środkiem transportowym do przewożenia jakichkolwiek przedmiotów.

Kajaki i Deski surfingowe znapędem spalinowym:

-Wypożyczający i Osoba korzystająca ze sprzętu musi posiadać umiejętność pływania.

-Podczas poruszania się Kajakiem i deską surfingową należy zachować szczególną ostrożność

-Pływanie jest dopuszczalne wyłącznie w kamizelce ratunkowej

-Obowiązek zachowania bezpiecznej prędkości jest niezależne od doświadczenia Wypożyczającego lub osoby korzystającej ze sprzętu w kierowaniu sprzętem. Kajak oraz deska surfingowa są urządzeniami nie wyposażonymi w hamulce. Należy korzystać z nich rozważnie. W trakcie pływania należy zachować szczególną ostrożność dostosowując prędkość do warunków panujących na wodzie.

-Zakazane jest dalsze użytkowanie Kajaka lub Deski surfingowej w przypadku ujawnienia jej wadliwości lub uszkodzenia, które choćby potencjalnie mogą rzutować na bezpieczeństwo Korzystającego.

-Osoby nieletnie mogą korzystać z kajaka lub deski surfingowej wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.

-Należy bezwzględnie stosować się do bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi oraz zaleceń i porad udzielonych w czasie instruktażu technicznego.

-Sprzętu pływającego nie może użytkować więcej niż jedna osoba w tym samym czasie.

-Sprzętu pływającego nie służy do przewozu dzieci zwierząt oraz nie jest środkiem transportowym do przewożenia jakichkolwiek przedmiotów.

-Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że każdy Sprzęt pływający wyposażony jest w silnik spalinowy zasilany paliwem benzynowym o liczbie oktanów 95. Wypożyczający otrzymuje Sprzęt z pełnym bakiem paliwa i ma obowiązek zwrócić Sprzęt Wypożyczalni z pełnym bakiem paliwa, bądź też rozliczyć się z wypożyczalnią zgodnie ze stanem zużycia oraz aktualną ceną paliwa. W przypadku uszkodzenia silnika przez Wypożyczającego spowodowanego zatankowaniem paliwa złej jakości lub zatankowaniem niewłaściwego paliwa Wypożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

g.W przypadku wypożyczenia Sprzętu do korzystania przez inną osobę, aniżeli Wypożyczający (Osoby wskazanej przez Wypożyczającego do korzystania ze Sprzętu). Korzystający zobowiązany jest do przekazania Osobie Korzystającej ze Sprzętu reguły wszystkich przewidzianych w  niniejszym punkcie Warunków  bezpiecznego korzystania ze Sprzętu. Wypożyczający zobowiązuje się do nadzoru nad bezpiecznym korzystaniem ze sprzętu przez Osoby Korzystające ze Sprzętu, w szczególności upewnić się, że nie mają one jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do korzystania ze Sprzętu. Wypożyczający odpowiada w pełnym zakresie za wypożyczony sprzęt jak również osoby Korzystające ze Sprzętu.

h.Rodzic lub Opiekun prawny osoby niepełnoletniej która ukończyła 13-sty rok życia może złożyć  Wypożyczalni Pełnomocnictwo upoważniające osobę przez niego wskazaną do korzystania ze sprzętu bez jego zgody oraz wiedzy. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane oraz złożone w lokalu Wypożyczalni w  obecności osoby nieletniej oraz pracownika Wypożyczalni. Rodzic lub Opiekun prawny wskaże w Pełnomocnictwie dokument potwierdzający tożsamość osoby nieletniej, którym osoba ta będzie się posługiwała w momencie podpisywania Umowy Wypożyczenia. Po podpisaniu Pełnomocnictwa  osoba nieletnia będzie upoważniona przez Rodzica lub Opiekuna prawnego do podpisania Umowy z Wypożyczalnią na każde wypożyczenie Sprzętu  w imieniu i na rzecz Rodzica lub Opiekuna prawnego.  Pełnomocnictwo o którym mowa powyżej będzie bezterminowe i będzie obowiązywało aż do czasu jego odwołania złożonego w Wypożyczalni na piśmie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego. Osoba nieletnia przy podpisywaniu Umowy Wypożyczenia będzie zobowiązana do pozostawienia w Wypożyczalni  dokumentu wskazanego w Pełnomocnictwie na czas wypożyczenia.

i.Wypożyczający/Korzystający zobowiązuje się nie przekazywać Sprzętu do korzystania przez osoby trzecie niewskazane przez Wypożyczającego w Umowie wypożyczenia. Za Korzystanie ze sprzętu przez osoby trzecie niewskazane przez Wypożyczającego w Umowie wypożyczenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

j.Wypożyczający  zobowiązany jest do powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed, jak również w czasie jazdy.

k.Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie, co Wypożyczający potwierdza składając podpis  w momencie zawierania Umowy Wypożyczenia.

5.Odpowiedzialność za uszkodzenie bądź utratę Sprzętu , odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

a.Wypożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu na skutek niewłaściwego, w tym będącego wynikiem nieodpowiedniej techniki kierowania lub niezgodnego z zaleceniami i poradami korzystania ze Sprzętu, jak też będące wynikiem niezachowania reguł bezpieczeństwa, w tym wymaganej z uwagi na specyfikę Sprzętu ostrożności podczas poruszania się na nim.

b.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w czasie wypożyczenia.

Wypożyczający, jak również wszelkie osoby Korzystające ze sprzętu, będą z niego korzystały    wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz ryzyko . Za Korzystających nieletnich wyłączną   odpowiedzialność ponosi Rodzic lub Opiekun prawny. W przypadku zabezpieczenia interesów  oraz zdrowia Wypożyczającego/ Korzystającego Wypożyczalnia zaleca wykupienie przez Wypożyczającego ochrony ubezpieczeniowej w zakresie NNW oraz OC w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

c.Wypożyczający zobowiązany jest do pieczy nad Sprzętem. Wypożyczający  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wypożyczalni w przypadku jego uszkodzenia, utraty, jak również  zagubienia i zniszczenia. Wypożyczający  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wypożyczalni w przypadku kradzieży , zniszczenia bądź uszkodzenia sprzętu przez osoby trzecie .

d.W przypadku zniszczenia Sprzętu w stopniu uniemożliwiającym dalsze z niego korzystanie bądź w przypadku jego utraty Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wartości za Sprzęt wedle aktualnego na chwilę zawarcia Umowy cennika Sprzętu POWERBOARDS stosowanego przez wyłącznego importera Media-Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres:  www.powerboards.eu) Tak ustalone odszkodowanie ulegnie obniżeniu w przypadku Sprzętu użytkowanego ponad 2 sezony, po 10 % wartości Sprzętu za rok 2 i każdy kolejny.

e.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według cennika Wypożyczalni z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie d. powyżej.

f.W przypadku uszkodzenia Sprzętu wymagającego naprawy w autoryzowanym serwisie marki POWERBOARDS Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty jeszcze przed dokonaniem naprawy na rzecz Wypożyczalni kosztów naprawy w wysokości wynikającej z kosztorysu naprawy przedstawionego przez serwis wyłącznego importera Media-Tech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

g.W przypadku uszkodzenia niewymagającego naprawy przez autoryzowany serwis Wypożyczający zwróci koszty naprawy wedle cennika serwisowego stosowanego przez Wypożyczalnię w chwili zawarcia Umowy.

h.Wypożyczający/ Korzystający będzie korzystał ze sprzętu na własną odpowiedzialność oraz na własne ryzyko i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, w tym regresowych, wobec Wypożyczalni Sprzętu jakie mogą wyniknąć w związku z jego wypożyczeniem, w tym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadku oraz z nim związanego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

i.W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w związku z korzystaniem ze Sprzętu, tak na osobie jak i na mieniu, wynikającej z winy Wypożyczającego lub Osoby Korzystającej  ze Sprzętu, zaś w przypadku osób poniżej 18 roku życia z winy nadzorującego opiekuna prawnego, Wypożyczający zwolni Wypożyczalnię z odpowiedzialności za taką szkodę oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty we własnym zakresie.

j.Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

k.Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki Regulaminu Wypożyczalni, co potwierdza własnoręcznie złożonym podpisem na Umowie Wypożyczenia Sprzętu.

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty wniesienia zmiany do Regulaminu.

Cena przeglądu obowiązująca od 1.01.2019 to 149 PLN